Szavatossági és jótállási felelősség

A Kormányrendelet kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója

1. Kellékszavatosság

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet az új Ptk. 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.

- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PiCar Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (új Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)

3. Jótállás (új Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új (nem használt) termékekre vonatkozik, 10.000 Ft értékhatár felett.

Jelen weboldalunkon vásárolható termékek alapvetően igen, és csak néhány esetben nem tartoznak ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá. Amennyiben a termék a kötelező jótállásos termékek körébe tartozik, a termék leírásában a jótállási idő feltüntetésre kerül.

Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártóra hárítja a jótállást.


A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadását követően kezdődik a jótállási határidő, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó (annak megbízottja) végzi, az üzembe helyezés napjával veszi kezdetét. Összesen így 6 + 18 hónap a jótállás időtartama.

- Mikor mentesül a cég a jótállási kötelezettsége alól?

Abban az esetben mentesül a cég, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, ill. termékszavatossági és jótállási igényt, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

- A szavatossági igény esetén történő eljárás

1. A vásárló és a vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2. A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

3. A cég a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

5. Ha a cég a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

6. A cég a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 19/2014.(IV.29.)NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

A Rollers.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az információk a gyártóktól, illetve beszállítóktól származnak. A kiszállított termék a fotótól (pl. színében, méretében) eltérhet. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Kormányrendeletben és az új Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2015.10.16


Panaszkezelési tájékoztató.